Kvalitetspolicy

KERO Pump AB utför försäljning, installation, service och uthyrning av pumpar, högtryckstvättar och maskiner med dess kringutrustning.

Vi ska alltid leverera produkter och tjänster på ett professionellt sätt med högsta kvalitet genom att vara lyhörd och tillgodose kundens behov och förväntningar. Våra uppdrag ska leda till långsiktiga relationer och våra kunder och samarbetspartners skall uppleva oss som det självklara valet vid sina uppdrag.  

Vårt kvalitetsarbete ska bygga på att ständigt bli bättre. Ansvar, engagemang, förtroende och kunskap hos varje medarbetare är en självklarhet. Vi ska kontinuerligt utbilda vår personal så att vi alltid kan tillhandahålla kompetenta medarbetare. 

 

Miljöpolicy 

KERO Pump AB är ett miljötänkande företag.  

Vi följer gällande miljöförfattningar och andra krav som ställs på oss och vår målsättning är att ständigt förbättra vårt miljöarbete och förebygga föroreningar. 

Vi ställer höga krav på våra leverantörer när det gäller miljöpåverkan.  

Genom utbildning ska vi öka kunskapen hos våra medarbetare om miljöns betydelse och hur den påverkas av vårt arbetssätt. 

Vi samordnar våra egna transporter och vid anskaffning av nya servicebilar överväger vi miljöpåverkande aspekterna noga. 

Vi återanvänder och återvinner i största möjliga mån det material vi använder och finns det miljömärkta varor skall vi i första hand välja dessa.  

Äldre pumpsystem är ofta onödigt stora energiförbrukare. Genom att installera en modernare pump minskar man effektbehovet och energin reduceras. Vi ska hjälpa våra kunder med energibesparing genom att välja rätt pump till rätt ändamål.  

 

Arbetsmiljöpolicy

KERO Pump AB anser att säkerhet, god hälsa och arbetsglädje är förutsättningar för att skapa en bra arbetsmiljö. Vårt arbetsmiljöarbete syftar till att förebygga skador, olyckor och ohälsa samt att ständigt bli bättre. 

Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. 

Vi utför riskbedömningar på samtliga av våra arbeten med högt ställda krav på skyddsutrustning, arbete i pumpbrunn, hygien vid hantering av pumpar, tunga lyft etc. 

Vårt skyddsombud, arbetsledare och ledning genomför regelbundet skyddsronder. 

Vi har företagshälsovård med hälsokontroller och vaccinationer för samtliga medarbetare. 

Vi åtar oss att följa tillämpliga arbetsmiljöförfattningar och krav. 

År 2016 certifierade vi oss enligt ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001 och 2019 omcertifierade vi oss. År 2021 gick vi från OHSAS 18001 till ISO 45001.